TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3184/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thép JEE SHOJI VN.
(Đ/c: Lô 2010, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 0310/JSSV ngày 3/10 của Công ty TNHH Thép JEE SHOJI VN về việc vướng mắc mã số HS trên các C/O khác với mã số HS theo kết quả phân tích phân loại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương; Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương, Thông tư số 04/2015/TT-BTC ngày 16/3/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 14/9/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2014/TT-BTC và Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì về nguyên tắc hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa được cấp trên C/O phải thống nhất về tên gọi, mô tả hàng hóa và mã số HS hàng hóa nhập khẩu.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty, mặt hàng nhập khẩu khai báo trên C/O không phải là hàng hóa thực nhập, các C/O không được xem xét chấp nhận.

Việc Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai từ chối tính hợp lệ của các C/O dẫn trên là đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c: Mai Xuân Thành-PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3184/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3184/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3184/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close