TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3185/GSQL-GQ4
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ken Fon.
(Đ/c: Lô VI-3B KCN Hố Nai, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2509/18/XNK-KF ngày 25/9/2018 của Công ty TNHH Ken Fon vướng mắc về việc nộp bổ sung C/O. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thể thức C/O:

Căn cứ Phụ lục VIIIA ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thì C/O số tham chiếu VN-VN 18/53/04397 cấp ngày 30/7/2018 không theo đúng quy định về mẫu C/O do tại ô số 9 trên C/O thiếu dòng chữ “where RVC is applied”. Vì vậy, cơ quan hải quan không có cơ sở xem xét chấp nhận.

2. Về việc khai và nộp bổ sung C/O:

Việc khai và thời điểm nộp C/O được quy định tại Điều 5, Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để th/hiện);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3185/GSQL-GQ4 năm 2018 về nộp bổ sung C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3185/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3185/GSQL-GQ4 năm 2018 về nộp bổ sung C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close