TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3193/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu tôn màu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Posco Việt Nam.
(Đ/c: KCN Nhơn Trạch 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 20-08/2018/CV-XNK-VHPC ngày 20/8/2018 của Công ty TNHH Posco Việt Nam về vướng mắc khi thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng tôn màu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Điểm 9.1 Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương quy định để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã được phân bổ và miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao, việc nhập khẩu tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Tôn màu có xuất xứ từ tất cả các nước/vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam tại các cảng còn lại chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch.

- Điểm 2, 3 công văn số 5753/BCT-QLCT ngày 29/6/2017 của Bộ Công Thương gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn Quyết định số 1931/QĐ-BCT nêu rõ: “- tôn màu nhập khẩu chỉ được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch hoặc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ khi nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh”.

- Điểm 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “nguyên liệu để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ 1/7/2017.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan 2014 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.

Căn cứ các quy định dẫn trên, đối chiếu với thời điểm khai báo hải quan, địa điểm thực hiện thủ tục hải quan của Công ty TNHH Posco Việt Nam theo tờ khai số 101470300153/A12 ngày 21/6/2017 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch thì việc áp dụng thuế tự vệ đã thực hiện theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Posco Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT, GQ1(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3193/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3193/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3193/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close