VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3194/VPCP-CN
V/v một số thông tin kinh tế-xã hội ngày 11 tháng 4 năm 2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về phản ánh của Báo Tiền phong (Theo Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Luật hàng hải 2015 có hiệu lực năm 2017 đã bổ sung cơ quan quản lý cảng. Nhưng đến nay, khối cảng biển vẫn chờ quy định dưới luật cho cơ chế có tính đột phá này để khắc phục tồn tại, bất cập hiện nay, triển khai áp dụng nhanh cơ chế đổi mới phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển đồng bộ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Xây dựng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3194/VPCP-CN năm 2019 về thông tin kinh tế - xã hội ngày 11 tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3194/VPCP-CN Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày có hiệu lực 19/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 3194/VPCP-CN năm 2019 về thông tin kinh tế - xã hội ngày 11 tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close