TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3212/GSQL-GQ1
V/v thực hiện TT 08/2018/TT-BTNMT và TT 09/2018/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 14/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và số 09/2018/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 29/10/2018. Để có đủ cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thống nhất 02 Thông tư này của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên nghiên cứu, báo cáo vướng mắc và đề xuất phương án thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và số 09/2018/TT-BTNMT để Cục Giám sát quản lý về Hải quan tổng hợp, hướng dẫn thực hiện. Trong đó lưu ý ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/2018/CT-TTg ngày 17/9/2018.

Báo cáo vướng mắc gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 16/10/2018. Bản mềm xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Sđt: 0981686668.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3212/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3212/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3212/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close