TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3213/GSQL-GQ5
V/v hàng hóa đóng ghép chung container

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô F-1 khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 513/201/TVN-EXIM ngày 01/10/2018 và công văn số 436/2018/TVN-EXIM ngày 06/8/2018 của Công ty TNHH TOTO Việt Nam về việc hàng nhập khẩu đóng chung container của nhiều doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

- Về thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu đóng ghép chung container được quy định tại khoản 3 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phải thực hiện kiểm tra thực tế được quy định tại Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và các văn bản pháp luật liên quan để nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3213/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa đóng ghép chung container do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 3213/GSQL-GQ5 Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3213/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa đóng ghép chung container do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close