VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3221/VPCP-ĐMDN
V/v Gặp mặt đầu năm giữa Lãnh đạo Chính phủ VN với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2043/BKHĐT-ĐTNN ngày 01 tháng 4 năm 2019 và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 525/PTM-QHQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nhân trong nước và nước ngoài năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2043/BKHĐT-ĐTNN ngày 01 tháng 4 năm 2019 nêu trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt và thống nhất nội dung, thời gian, dự thảo bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2019.

2. Đề xuất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản nêu trên về Chương trình gặp mặt với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước sẽ được xem xét, quyết định vào thời điểm khác phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Cổng TTĐTCP, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KSTT; QHQT, Cục QT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Minh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3221/VPCP-ĐMDN năm 2019 về gặp mặt đầu năm giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3221/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành 22/04/2019
Ngày có hiệu lực 22/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3221/VPCP-ĐMDN năm 2019 về gặp mặt đầu năm giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close