VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3241/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Về một số nội dung thông tin báo chí đã phản ánh dưới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xử lý nội dung báo Lao động điện tử ngày 11 tháng 4 năm 2019 nêu: “28 sinh viên Hòa Bình gian lận điểm thi bị trả về: Thí sinh Hà Giang xử lý sao?”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, nội dung bài đăng trên Tuổi trẻ điện tử ngày 11 tháng 4 năm 2019 liên quan đến việc tu bổ di tích kinh thành Huế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3241/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3241/VPCP-KGVX Ngày ban hành 22/04/2019
Ngày có hiệu lực 22/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3241/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close