VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3243/VPCP-ĐMDN
V/v tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của VNPost và VTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Thông Tin và Truyền thông.

Xét báo cáo của Bộ Thông Tin và Truyền thông (công văn số 4105/BTTTT-QLDN ngày 04 tháng 12 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 1307/BTC-TCDN ngày 28 tháng 01 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 512/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 01 năm 2019), Tư pháp (công văn số 5010/BTP-PLDSKT ngày 28 tháng 12 năm 2018) ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (công văn số 451/UBQLV-CNHT ngày 28 tháng 12 năm 2018) (sao gửi kèm theo) về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại VNPost và VTC, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Thông Tin và Truyền thông tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan để đề xuất các phương án xử lý, trong đó lưu ý: làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định; đánh giá tác động các mặt của từng phương án; đề xuất phương án tối ưu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông Tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3243/VPCP-ĐMDN năm 2019 về tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của VNPost và VTC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3243/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành 22/04/2019
Ngày có hiệu lực 22/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3243/VPCP-ĐMDN năm 2019 về tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của VNPost và VTC do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close