BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương

Bộ Xây dựng nhận công văn số 170507/CV-IETH ngày 31/5/2017 của Công ty CP Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương về vướng mắc khi áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD) và bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1. QCVN 06:2010/BXD). Công ty CP Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang loại N1 và bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy cho công trình Làng giáo dục quốc tế, xây dựng tại phường Tây Mỗ, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và có ý kiến trả lời tại văn bản số 3056/PCCC&CNCH-P6 ngày 25/5/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 tại các hạng mục nhà ở cao tầng CT1, nhà ở cao tầng CT2 và nhà ở xã hội NO có giải pháp bổ sung thay thế thang bộ thoát nạn loại N1 và giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1- QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3056/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty CP Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 326/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 326/BXD-KHCN Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 326/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close