VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/VPCP-CN
V/v hoạt động của tàu du lịch trên các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 2550/BGTVT-KHCN ngày 20 tháng 3 năm 2019) về hoạt động của tàu du lịch trên các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông vận tải trên đường thủy nội địa, bao gồm cả hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký, đăng kiểm; kiểm tra, cấp giấy phép cho tàu thuyền vào, rời cảng, bến thủy nội địa, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; đảm bảo việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật cả về nội dung và thẩm quyền ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Cục: Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN;
- Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL, KTTH, NN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3267/VPCP-CN năm 2019 về hoạt động của tàu du lịch trên các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3267/VPCP-CN Ngày ban hành 23/04/2019
Ngày có hiệu lực 23/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3267/VPCP-CN năm 2019 về hoạt động của tàu du lịch trên các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close