BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/BXD-KHCN
V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang loại 3 thay thế thang N1

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang

Bộ Xây dựng nhận công văn số 38/CV/2016 ngày 30/5/2017 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD). Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang đã đề xuất các luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại 3 thay thế thang N1 cho công trình Khách sạn Maple Lear, xây dựng tại số 120/39 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 3411/PCCC&CNCH-P6 ngày 09/6/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12-QCVN 06:2010/BXD cho công trình nêu trên để thiết kế thang loại 3 thay thế thang N1 theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3411/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 329/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang loại 3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 329/BXD-KHCN Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 329/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang loại 3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close