BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3295/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Xuân Khánh
(Đ/c: 14 Nguyễn Trường Tộ Ba Đình Hà Nội)

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) nhận được công văn số 7181/VPCP-ĐMDN ngày 28/7/2018 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý và trả lời vướng mắc của Ông Nguyễn Xuân Khánh về việc vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế và môi trường kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề Ông hỏi, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3141/TCT-TNCN ngày 15/8/2018 trả lời Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái về chính sách thuế TNCN (đính kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Ông được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3295/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3295/TCT-TNCN Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3295/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close