BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/BXD-KHCN
V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quý Tùng

Bộ Xây dựng nhận công văn số 18/CV-BXD ngày 29/5/2017 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quý Tùng về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1). Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quý Tùng đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình Khách sạn Gosia, xây dựng tại số 80 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 3457/PCCC&CNCH-P6 ngày 13/6/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1- QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3457/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quý Tùng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 331/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 331/BXD-KHCN Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 331/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close