VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3466/VPCP-NN
V/v kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc ln sông Hàn làm các dự án

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Báo điện tử Tuổi trẻ ngày 17 tháng 4 năm 2019 có đăng bài “Cần rà soát ngay các dự án lấn sông Hàn”, trong đó phản ánh “Việc lấn sông Hàn để làm các dự án nhà ở, nhà cao tầng là phản lại quy luật của phát triển. Nó không chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy mà còn gây hệ lụy cho không gian đô thị, cảnh quan, môi trường...”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TNMT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, V.I;
- Lưu: VT, NN (2), Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3466/VPCP-NN năm 2019 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu việc lấn sông Hàn làm các dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3466/VPCP-NN Ngày ban hành 27/04/2019
Ngày có hiệu lực 27/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3466/VPCP-NN năm 2019 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu việc lấn sông Hàn làm các dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close