BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3467/BKHCN-TCCB
V/v đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước;
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Đề án 2395), Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án 2395 (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN), Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 2395 (sau đây viết tắt là Thông tư số 88/2017/TT-BTC), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 20 chỉ tiêu

- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 15 nhóm

- Bồi dưỡng sau Tiến sỹ: 20 chỉ tiêu

2. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực của các lĩnh vực KH&CN, trong đó ưu tiên các lĩnh vực công nghệ: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy - tự động hóa, công nghệ môi trường.

3. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

4. Đối tượng dự tuyển

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp.

5. Điều kiện dự tuyển

a) Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

b) Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

c) Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

6. Hồ sơ dự tuyển

a) Thành phần hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Trước ngày 25/12/2017

c) Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

a) Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ ở nước ngoài

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN và Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo dài hạn, trên 6 tháng); Điều 5 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dưới 6 tháng).

Định mức chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

b) Chế độ, chính sách đối với người được cử đi bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

c) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho cá nhân đang làm việc tại tổ chức KH&CN công lập; hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho các cá nhân làm việc tại tổ chức KH&CN ngoài công lập và doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở nhu cầu bồi dưỡng nhân lực KH&CN của Bộ, ngành, địa phương mình và hướng dẫn tại công văn này, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý đăng ký tham gia Đề án 2395, cử cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung của Đề án 2395.

Quy định cụ thể về Đề án 2395 đề nghị nghiên cứu tại các văn bản: Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN, Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

Trong trường hợp cần thông tin thêm về Đề án 2395, đề nghị liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 04.35560615.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3467/BKHCN-TCCB năm 2017 về đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 3467/BKHCN-TCCB Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày có hiệu lực 19/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3467/BKHCN-TCCB năm 2017 về đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close