BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3523/TCT-QLN
V/v khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp và tạm dừng cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh
(Địa chỉ: Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 56/CV-LTĐA ngày 06/9/2018 của Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh đề nghị khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp và tạm dừng cưỡng chế nợ thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khoanh nợ và không tính tiền chậm nộp tiền thuế

- Về việc khoanh nợ thuế: Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành không có quy định về việc khoanh nợ thuế.

- Về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế:

Khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp tiền thuế thì lập đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết không tính tiền chậm nộp tiền thuế.

2. Về việc tạm dừng cưỡng chế nợ thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 32 quy định: “Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng không có khả năng nộp đủ trong một lần số tiền thuế, tiền chậm nộp nếu có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, thư bảo lãnh của bên bảo lãnh với cơ quan thuế, cam kết nộp dần tiền thuế nợ thì được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.”

- Tại Khoản 6 Điều 32 quy định: “Trong thời gian được nộp dần tiền thuế nợ, tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đi với số thuế được nộp dần.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty đủ điều kiện được nộp dần tiền thuế nợ thì lập đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, giải quyết nộp dần tiền thuế nợ theo quy định. Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, Công ty được tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với số thuế được nộp dần.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Phi Vân Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ
TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng
Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3523/TCT-QLN năm 2018 về khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp và tạm dừng cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3523/TCT-QLN Ngày ban hành 18/09/2018
Ngày có hiệu lực 18/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3523/TCT-QLN năm 2018 về khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp và tạm dừng cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close