BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3524/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Tây Lan.
(Đ/c: 63 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được 02 Đơn đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) số 01/ ĐĐN-TTL và số 02/ĐĐN-TTL ngày 19/05/2017 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Tây Lan (Công ty) mẫu hàng hóa có tên thương mại là “Plastic Film code: 1401-01-L” và “Wooden film”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp không đầy đủ. Cụ thể, tại các điểm mục C, D, E đơn đề nghị XĐTMS Công ty chưa điền thông tin, đồng thời mẫu hàng kèm theo đơn xác định trước phải đáp ứng đầy đủ theo quy định của công văn 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/07/2015 của Trung tâm PTPL HH XNK (nay là Cục Kiểm định Hải quan) ...

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả 02 Đơn đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) số 01/ ĐĐN-TTL và số 02/ĐĐN-TTL ngày 19/05/2017 để Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3524/TCHQ-TXNK năm 2017 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 3524/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 26/05/2017
Ngày có hiệu lực 26/05/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3524/TCHQ-TXNK năm 2017 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close