BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3527/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 46950/CT-TTHT ngày 05/7/2018 và công văn số 52726/CT-TTHT ngày 30/7/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai ngoại tỉnh của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

Điểm a, e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) hướng dẫn về khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở chính tại Hà Nội, ký hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà máy SEMV với Công ty TNHH Samsung Engineering Vietnam theo Hợp đồng số 5000018336 - Dự án SEMV PH-2 ngày 15/1/2017, địa điểm thi công tại Thái Nguyên, giá trị hợp đồng thi công trên 1 tỷ đồng thì hoạt động nêu trên của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh. Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina thực hiện khai, nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa tính thuế của hợp đồng thi công lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên cho Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động thi công lắp đặt vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên được trừ (-) vào số thuế phải nộp trên Tờ khai thuế GTGT của Công ty tại trụ sở chính.

Trường hợp Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina không thực hiện khai và nộp thuế GTGT của hoạt động thi công lắp đặt vãng lai nêu trên tại tỉnh Thái Nguyên mà đã khai, nộp thuế toàn bộ số thuế GTGT phát sinh tại trụ sở chính thì:

+ Trường hợp nghĩa vụ thuế vãng lai thuộc năm ngân sách chưa quyết toán và Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina có phát sinh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp Ngân sách nhà nước tại trụ sở chính bao gồm cả số thuế GTGT phải nộp vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên thì Cục Thuế thành phố Hà Nội nơi Công ty đặt trụ sở chính có trách nhiệm thông báo cho Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết về việc Công ty khai, nộp thuế chưa đúng quy định và yêu cầu Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại tỉnh Thái Nguyên nhưng đã nộp tại trụ sở chính để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên nhưng phải đảm bảo nguyên tắc số thuế GTGT đề nghị điều chuyển cho tỉnh Thái Nguyên không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính.

Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina, Cục Thuế thành phố Hà Nội có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi hạch toán nguồn thu ngân sách của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina để thực hiện hạch toán giảm thu ngân sách tương ứng với số thuế vãng lai phải nộp tại tỉnh Thái Nguyên (không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính) sang Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hạch toán tăng thu ngân sách nhà nước tương ứng theo từng cấp ngân sách, đúng mục lục ngân sách nhà nước của các khoản đã thu được điều chuyển.

+ Trường hợp số thuế phải nộp vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina khai, nộp tại trụ sở chính nhưng thuộc năm ngân sách đã được quyết toán thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (để phối hợp t/h);
- KBNN TP Hà Nội, KBNN tỉnh Thái Nguyên (để phối hợp t/h);
- Vụ: CS; PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3527/TCT-KK năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3527/TCT-KK Ngày ban hành 18/09/2018
Ngày có hiệu lực 18/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3527/TCT-KK năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close