VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3567/VPCP-CN
V/v dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, tuyến số 2

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2280/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09 tháng 4 năm 2019) về việc điều chỉnh dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn và chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo đúng quy định pháp luật.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông vận tải xác định cụ thể giá trị vay lại trong tổng mức đầu tư dự án trước khi điều chỉnh của Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, TP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3567/VPCP-CN năm 2019 về dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, tuyến số 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3567/VPCP-CN Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày có hiệu lực 02/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3567/VPCP-CN năm 2019 về dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, tuyến số 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close