BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3568/TCT-KK
V/v xử lý hồ sơ khai thuế sau thanh tra, kiểm tra về thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 3077/CT-KK&KTT ngày 30/8/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc vướng mắc xử lý hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế thực hiện:

1. Có văn bản đề nghị Cơ quan thanh tra, kiểm tra (có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra về thuế tại trụ sở người nộp thuế; đã thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế) cung cấp:

- Quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế; Biên bản công bố quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế; Biên bản thanh tra, kiểm tra về thuế; Kết luận thanh tra về thuế; Quyết định xử lý vi phạm về thuế sau thanh tra, kiểm tra.

- Làm rõ căn cứ pháp lý đề nghị người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại Kết luận thanh tra về thuế; Quyết định xử lý vi phạm về thuế sau thanh tra, kiểm tra về thuế (nếu có).

2. Trên cơ sở tài liệu do Cơ quan thanh tra, kiểm tra cung cấp:

- Cập nhật thông tin vào ứng dụng quản lý thuế của ngành Thuế để phục vụ công tác quản lý thuế, bao gồm việc xử lý hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế có liên quan của người nộp thuế theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

- Xác định nội dung Cơ quan thanh tra, kiểm tra giao Cục Thuế thực hiện để xem xét thực hiện hoặc có ý kiến giải trình lại với Cơ quan thanh tra;

- Đề nghị Cơ quan thanh tra, kiểm tra làm rõ những nội dung chưa rõ tại Kết luận thanh tra về thuế; Quyết định xử lý vi phạm về thuế sau thanh tra, kiểm tra (nếu có) để có căn cứ thực hiện quản lý thuế đối với người nộp thuế theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS, TTr (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3568/TCT-KK năm 2018 xử lý hồ sơ khai thuế sau thanh tra, kiểm tra về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3568/TCT-KK Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3568/TCT-KK năm 2018 xử lý hồ sơ khai thuế sau thanh tra, kiểm tra về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close