VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3568/VPCP-CN
V/v cơ chế đặc thù để triển khai thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 1166/UBND-XD ngày 07 tháng 3 năm 2019), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2840/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019), Bộ Xây dựng (văn bản số 84/BXD-HĐXD ngày 02 tháng 4 năm 2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2271/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 4 năm 2019), Bộ Tài chính (văn bản số 4382/BTC-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019) về cơ chế đặc thù để triển khai thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, triển khai việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3568/VPCP-CN năm 2019 về cơ chế đặc thù để triển khai thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3568/VPCP-CN Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày có hiệu lực 02/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3568/VPCP-CN năm 2019 về cơ chế đặc thù để triển khai thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close