BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3583/QLD-GT
V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược
(Sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp)

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc, từ ngày 20/3/2019, Cục Quản lý Dược chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến về kê khai giá thuốc (bao gồm: hồ sơ kê khai/kê khai lại giá thuốc; hồ sơ thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại) trên Hệ thống dịch vụ công được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo tới các đơn vị như sau:

1. Đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện việc đăng ký tạo tài khoản theo hướng dẫn dưới đây để triển khai việc kê khai, kê khai lại giá thuốc; thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại trước ngày 01/05/2019.

2. Hướng dẫn việc đăng ký, đăng nhập tài khoản, tạo và nộp hồ sơ:

- Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ trên vào chọn tab “DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” mục “Kê khai, kê khai lại giá thuốc” và nhấn vào “Đăng ký” để đăng ký tạo tài khoản thực hiện việc kê khai/kê khai lại giá thuốc.

- Mỗi Doanh nghiệp chỉ được cấp 01 tài khoản duy nhất và là cơ sở pháp lý để Doanh nghiệp thực hiện tất cả các thủ tục hành chính Công của Cục Quản lý Dược.

- Đối với các doanh nghiệp đã có Tài khoản được cấp trên hệ thống Dịch vụ Công theo địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn (đã có tài khoản để triển khai dịch vụ công về xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, đăng ký thuốc...) không cần phải đăng ký tài khoản, mà sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập sử dụng hệ thống.

- Tài liệu hướng dẫn việc đăng ký, đăng nhập tài khoản, tạo và nộp hồ sơ được tích hợp trên màn hình đăng ký tại mục “Tải hướng dẫn”.

3. Cục Quản lý Dược chỉ tiếp tục nhận hồ sơ kê khai/kê khai lại giá thuốc; hồ sơ thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại bản giấy đến ngày 30/4/2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Doanh nghiệp có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược để kịp thời giải quyết hoặc liên hệ với Phòng Quản lý giá thuốc, số điện thoại (ĐT): 024.37367101 để hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ và để hỗ trợ kỹ thuật, Doanh nghiệp liên hệ với: Ông Trần Quốc Tuấn, ĐT: 0986724186, email: [email protected] hoặc Ông Ngô Vi Quý, ĐT: 0362812288, email: [email protected]

Cục Quản lý Dược thông báo để các Doanh nghiệp biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng Cục QLD;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Hiệp hội SXKDD;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT (C.H).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3583/QLD-GT năm 2019 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 3583/QLD-GT Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày có hiệu lực 20/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3583/QLD-GT năm 2019 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close