BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3588/TCT-KK
V/v kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 3612/CT-KK&KTT ngày 24/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý tiền thuế đã nộp của Công ty CP Phú Thế Hưng (MST 0312555166), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a và Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, thì:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty CP Phú Thế Hưng và Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV có phát sinh doanh thu trực tiếp tại địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắk Nông, cụ thể là doanh thu phí sử dụng dịch vụ truyền hình và doanh thu bán vật tư thiết bị cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

- Công ty CP Phú Thế Hưng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế tại thành phố Hồ Chí Minh có thành lập Chi nhánh tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng để thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan: thi công, lắp đặt mạng truyền hình, phát triển khách hàng, lắp đặt dịch vụ, bảo hành, bảo trì, chăm sóc khách hàng, thu hộ phí...

Do vậy, Chi nhánh của Công ty CP Phú Thế Hưng tại tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên tại tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2017, Công ty CP Phú Thế Hưng đã thực hiện kê khai nộp thuế GTGT vãng lai đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên tại tỉnh Lâm Đồng theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, thì nay đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn Công ty và Chi nhánh Công ty tại tỉnh Lâm Đồng thực hiện kê khai lại theo đúng quy định và không xử phạt Công ty đối với hành vi khai thuế không đúng quy định này. Số thuế GTGT vãng lai Công ty CP Phú Thế Hưng đã nộp tại tỉnh Lâm Đồng có liên quan được tính bù trừ vào nghĩa vụ thuế phải nộp của Chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng sau khi kê khai lại, số đã nộp chênh lệch (nếu có) được xác định là nộp thừa và được xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố: TP.Hồ Chí Minh, Đắc Lắk, Đắc Nông;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3588/TCT-KK năm 2018 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3588/TCT-KK Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3588/TCT-KK năm 2018 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close