VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3590/VPCP-NN
V/v xin chấp thuận thời gian hoạt động của dự án đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất tại KCN hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại văn bản số 972/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc xin chấp thuận thời gian hoạt động của dự án đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, CN, KTTH, ĐMDN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3). Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3590/VPCP-NN năm 2019 về xin chấp thuận thời gian hoạt động của dự án đối với nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất tại khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3590/VPCP-NN Ngày ban hành 03/05/2019
Ngày có hiệu lực 03/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3590/VPCP-NN năm 2019 về xin chấp thuận thời gian hoạt động của dự án đối với nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất tại khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close