VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3599/VPCP-CN
V/v Quy hoạch và đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Chu Lai

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét báo cáo và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1601/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc Quy hoạch và đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Chu Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, XD, TP, TN&MT, KH&CN, VH, TT&DL, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, QHQT, NN, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2b).LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3599/VPCP-CN năm 2019 về quy hoạch và đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Chu Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3599/VPCP-CN Ngày ban hành 03/05/2019
Ngày có hiệu lực 03/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3599/VPCP-CN năm 2019 về quy hoạch và đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Chu Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close