BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3613/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng

Trả lời công văn số TGHP0618-006 ngày 26/6/2018 của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng về việc khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 1, Chương 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

"Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập".

Khoản 8, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"a) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý".

Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam".

Theo quy định nêu trên, trường hợp cá nhân làm việc cho Công ty Toyoda Gosei Co ltd, không là đối tượng cư trú của Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập tại Việt Nam theo các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam.

Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng có trách nhiệm thông báo cho Công ty TNHH Toyoda Gosei Co Ltd để thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng
- Vụ PC; Vụ HTQT
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3613/TCT-TNCN năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3613/TCT-TNCN Ngày ban hành 24/09/2018
Ngày có hiệu lực 24/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3613/TCT-TNCN năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close