BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3633/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai.
(Đ/c: Số 207, Tổ 3, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 1/8/2018 của Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai phản ánh về việc đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã có văn bản số 3701/CT-KTrT ngày 13/12/2017 trả lời Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai.

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai còn vướng mắc đề nghị Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai liên hệ với Cục Thuế tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn giải quyết theo thủ tục khiếu nại.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3633/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3633/TCT-CS Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3633/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close