BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3635/TCT-CS
V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phúc Long.
(Tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 03/2018 ngày 23/07/2018 của Công ty Cổ phần Phúc Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Công ty Cổ phần Phúc Long đề nghị được khấu trừ thuế GTGT của những hóa đơn mua hàng nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên tại các đội khai thác chế biến đá thuộc Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2774/TCT-CS ngày 13/07/2018 trả lời cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Phúc Long được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3635/TCT-CS năm 2018 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3635/TCT-CS Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3635/TCT-CS năm 2018 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close