BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3653/LĐTBXH-VP
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Cục trưởng Cục Việc làm;
- Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục trưởng Cục Người có công;
- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
- Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước;
- Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ.

Thời gian qua, nhìn chung các đơn vị thuộc Bộ đã có sự tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao cho các đơn vị thực hiện chưa đáp ứng được nội dung, yêu cầu và tiến độ. Trên cơ sở đó, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại trong Chương trình công tác năm 2018, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Vụ Pháp chế

- Đôn đốc, phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Quốc hội, Chính phủ và của Bộ. Trọng tâm là dự án Bộ luật lao động (sửa đổi) và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), yêu cầu báo cáo định kỳ hàng tuần về tiến độ triển khai thực hiện.

- Tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Chính phủ trước ngày 07/9/2018 (Văn phòng Bộ phối hợp).

2. Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ Pháp chế đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan tới việc trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 07/9/2018.

3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

- Tập trung hoàn thành Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0”, báo cáo trước ngày 15/9/2018.

- Tiếp thu, hoàn thiện trình Ban cán sự đảng Bộ ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trước ngày 15/9/2018.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Báo cáo về kế hoạch bố trí vốn của Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động, Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội để đảm bảo tổng mức vốn và mục tiêu của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/9/2018.

- Đối với các dự án vốn ngoài nước chậm giải ngân, cần làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/9/2018.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự án xây dựng tại địa chỉ 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm và dự án Trung tâm Lao động ngoài nước, báo cáo trước ngày 07/9/2018.

5. Cục Việc làm

Tập trung hoàn thành Đề án “Dự báo cung cầu thị trường lao động”, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/9/2018.

6. Cục Quản lý lao động ngoài nước

Báo cáo về việc triển khai thực tập sinh về hộ lý tại Nhật Bản trước 12/9/2018.

7. Trung tâm Thông tin

Báo cáo tiến độ triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Bộ trước ngày 07/9/2018.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Tổ công tác của Bộ trưởng;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3653/LĐTBXH-VP năm 2018 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 3653/LĐTBXH-VP Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày có hiệu lực 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3653/LĐTBXH-VP năm 2018 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close