BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3675/BTP-BTTP
V/v trả lời kiến nghị việc nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hải An,
Địa chỉ: Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Hải An trên hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp của Chính phủ về việc thế chấp quyền sử dụng đất của cá nhân cho Công ty Cổ phần Hải An để đảm bảo thực hiện hợp đồng giao khoán việc, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 179 Luật đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có quyền “Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, ti tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật”; điểm đ khoản 2 Điều 179 Luật đất đai năm 2013 quy định: hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền “Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam, ti tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật”.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật nhà ở năm 2014, “Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật” (trừ trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất hợp pháp của mình; cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Điều 147 Luật nhà ở năm 2014).

Như vậy, hiện nay pháp luật về đất đai, nhà ở, công chứng, đăng ký biện pháp bảo đảm không có quy định riêng nào dành cho tổ chức, cá nhân khi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được pháp luật về đất đai ghi nhận trong trường hợp đất đủ điều kiện thế chấp quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 hoặc pháp luật về nhà ở ghi nhận trong trường hợp nhà ở đủ điều kiện giao dịch theo quy định tại Điều 118 Luật nhà ở năm 2014.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc trả lời kiến nghị của Quý Công ty trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3675/BTP-BTTP năm 2018 trả lời kiến nghị việc nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 3675/BTP-BTTP Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3675/BTP-BTTP năm 2018 trả lời kiến nghị việc nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close