BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3686/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Lợi Doanh.
(Đ/c: Số 47/21 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5457/VPCP-ĐMDN ngày 05/09/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 01/2018/CV ngày 28/06/2018 của Công ty TNHH Thương mại Lợi Doanh về vướng mắc về thuế GTGT và tính chi phí thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung liên quan, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Công ty TNHH Thương mại Lợi Doanh nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 5465/TCT-KK nêu trên và liên hệ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Lợi Doanh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3686/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3686/TCT-CS Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3686/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close