BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3687/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển Tân Nam Đô.
(Địa chỉ: Lô 4.3 đường CN5, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tân Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8879/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Phát triển Tân Nam Đô về chính sách thuế GTGT. Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 05/6/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2233/TCT-CS trả lời Công ty. Ngày 14/6/2018, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có công văn số 5717/CT-TTHT trả lời Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Phát triển Tân Nam Đô được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Vụ ĐMDN (VPCP);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3687/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3687/TCT-CS Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3687/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close