BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/BTC-KHTC
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 47/CT-TTg). Đây là Chỉ th rất quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị cụ thể đối với của từng chủ thể trong đấu thầu (chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền, cơ quan đơn vị quản lý công tác đấu thầu và của cơ quan chủ quản) phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu, đặc biệt là cần nghiêm túc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế), nghiêm túc thực hiện công khai thông tin trong đấu thầu. Bộ Tài chính đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ):

a) Chịu trách nhiệm phổ biến, quán trit sâu sắc, toàn diện, kịp thời Chỉ thị số 47/CT-TTg (sao gửi kèm theo công văn này) ti tất cả các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức, cách thức phù hợp.

b) Khẩn trương rà soát kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2018 đã được giao để xác định các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong phạm vi đơn vị, đảm bảo tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đúng quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về việc chỉ đạo và triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tại đơn vị và tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định nêu trên. Định kỳ hàng quý (tối đa sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý), tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng của đơn vị (theo mẫu biểu đính kèm) để phục vụ tổng hợp, báo cáo hội nghị giao ban tài chính nội ngành.

c) Chỉ đo các chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc chấp hành việc công khai thông tin trong đấu thầu (đặc biệt là đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

d) Định kỳ hàng năm (cùng với Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung có liên quan của Chỉ thị số 47/CT-TTg, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để phục vụ báo cáo hội nghị giao ban tổng kết năm về công tác tài chính nội ngành.

2. Giao Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong nội bộ ngành, tập huấn, phổ biến quy định của pháp luật đấu thầu và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu và của Bộ Tài chính; trường hợp phát hiện vi phạm kiến nghị kịp thời và đề xuất Lãnh đạo Bộ có biện pháp xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

b) Tổng hợp, báo cáo Bộ về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng hàng quý của các đơn vị thuộc Bộ và tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện.

c) Tổng hợp báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg, kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng (cùng với Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm của Bộ Tài chính) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo và đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC (35b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

ĐƠN VỊ:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG QUÝ....
(Kèm theo Công văn số 371/BTC-KHTC ngày 11/01/2018 của Bộ Tài chính)

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC

Tổng số gói thầu

Tổng giá gói thầu (Triệu đồng)

Tổng giá trúng thầu (Triệu đồng)

Tỷ trọng các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng

I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

 

 

 

1. Phi tư vấn

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

2. Tư vấn

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

3. Mua sắm hàng hóa

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

4. Xây lắp

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

Tổng cộng I

 

 

 

 

 

II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

 

 

 

1. Rộng rãi

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

2. Hạn chế

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

3. Chỉ định thầu

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

4. Chào hàng cạnh tranh

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

5. Mua sắm trực tiếp

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

Tổng cộng II

 

 

 

 

 

Tổng số gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

 

 

 

 

Tổng số gói thầu lựa chọn nhà thầu không qua mạng

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
KQM: Lựa chọn nhà thầu thông thường (không thực hiện qua mạng)
QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

____, ngày ____ tháng ___ năm
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 371/BTC-KHTC năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 371/BTC-KHTC Ngày ban hành 11/01/2018
Ngày có hiệu lực 11/01/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 371/BTC-KHTC năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close