VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3745/VPCP-CN
V/v điều chỉnh một số nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2026/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2173/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2019), Tài chính (văn bản số 4435/BTC-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 788/BXD-HĐXD ngày 17 tháng 4 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 2469/BNN-PCTT ngày 14 tháng 4 năm 2019) về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, giải trình làm rõ về nguyên nhân, phạm vi, quy mô và cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Lưu ý, nguồn vốn ngân sách Trung ương chỉ thực hiện xây dựng các cầu có trong danh mục 186 cầu đã được duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3745/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3745/VPCP-CN Ngày ban hành 06/05/2019
Ngày có hiệu lực 06/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3745/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close