BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/LĐTBXH-ATLĐ
V/v phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện điểm d Khoản 2 Điều 56 của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Điều 36 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định về trình tự phê duyệt đối tượng, kế hoạch hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; căn cứ kế hoạch thu Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sau khi kiểm tra, rà soát đề xuất hỗ trợ huấn luyện của doanh nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 cho 18 địa phương như sau:

1. Tổng kinh phí hỗ trợ huấn luyện là 16.903.926.200 đồng (mười sáu tỷ chín trăm linh ba triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn hai trăm đồng). Danh sách các địa phương và kinh phí hỗ trợ huấn luyện kèm theo công văn này.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ kế hoạch kinh phí hỗ trợ huấn luyện được giao, khẩn trương triển khai, thông báo tới các doanh nghiệp có đối tượng được hỗ trợ, đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc giải quyết chính sách hỗ trợ huấn luyện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động, địa chỉ: Tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại 0243.9362922) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KINH PHÍ HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN NĂM 2018 TỪ QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 3747/LĐTBXH-ATLĐ ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị tính: đồng

STT

ĐỊA PHƯƠNG

KINH PHÍ GIAO THEO KẾ HOẠCH

1

Kon tum

579.800.000

2

Sóc Trăng

954.850.000

3

Bến Tre

813.150.000

4

Khánh Hòa

4.000.000.000

5

Lai Châu

503.370.000

6

Quảng Nam

955.500.000

7

Hòa Bình

985.075.000

8

Ninh Bình

1.041.625.000

9

Điện Biên

135.525.000

10

Lào Cai

1.130.220.000

11

Tây Ninh

49.400.000

12

Thái Nguyên

2.494.246.200

13

Tiền Giang

488.800.000

14

Thành phố Hồ Chí Minh

725.400.000

15

Quảng Trị

882.490.000

16

Bình Định

638.300.000

17

Bắc Cạn

498.875.000

18

Đăk Nông

27.300.000

 

Tổng

16.903.926.200

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3747/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 3747/LĐTBXH-ATLĐ Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3747/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close