BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/BTTTT-BC
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTg Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 9510/VPCP-KSTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để việc triển khai được kịp thời và hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với các nội dung sau:

a) Đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên chuyên mục Cải cách hành chính công trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

b) Niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi cán bộ giải quyết thủ tục hành chính giải đáp các nội dung liên quan;

c) Tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, kết quả thực hiện, ý kiến đóng góp về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích dưới các hình thức phù hợp.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam các nội dung cụ thể sau:

a) Tập huấn cho nhân viên bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: cách thức, phương pháp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; tra cứu thông tin hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vấn đề thường xảy ra khi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân; giải thích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Để triển khai nội dung nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí cử cán bộ hướng dẫn, tập huấn các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Quý cơ quan.

Đầu mối liên hệ: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, điện thoại: 0912883888, email: [email protected]

b) Thực hiện kết nối hệ thống thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình triển khai kết nối hệ thống thông tin, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên hệ với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn chi tiết.

Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, điện thoại: 0912373907, email: [email protected].

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Ban CĐCCHC của Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Cục THH;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, BC (01), NTH (166).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3788/BTTTT-BC năm 2017 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn 9510/VPCP-KSTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 3788/BTTTT-BC Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày có hiệu lực 18/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3788/BTTTT-BC năm 2017 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn 9510/VPCP-KSTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close