BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3793/LĐTBXH-VP
V/v kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, quy định nghiêm cấm quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, trừ trường hợp được giao trong luật (khoản 4 Điều 14).

Để đảm bảo việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư của Bộ không bị trái với quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện đúng chức năng của Văn phòng Bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ yêu cầu các đơn vị trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ, trước khi gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, đơn vị gửi lấy ý kiến của Văn phòng Bộ để thực hiện kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư.

Đối với các dự thảo Thông tư đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế trước ngày ban hành Công văn này, đề nghị Vụ Pháp chế có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Bộ để có ý kiến về quy định thủ tục hành chính trong Dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3793/LĐTBXH-VP năm 2018 về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 3793/LĐTBXH-VP Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3793/LĐTBXH-VP năm 2018 về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close