BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3814/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 33566/CT-KTT4 ngày 24/05/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH Vạn Lộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xử lý đối với trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, Bộ Tài chính đã có công văn số 17615/BTC-TCT ngày 12/12/2016 hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu công văn số 17615/BTC-TCT để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, TTr-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3814/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3814/TCT-CS Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3814/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close