BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3815/TCT-CS
V/v quản lý hóa đơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4439/CT-PC ngày 21/05/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho đơn vị cấp dưới, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định kèm theo Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, công bố công khai “Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KTNB, QLRR, TTr, TVQT-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3815/TCT-CS năm 2018 về quản lý hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3815/TCT-CS Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3815/TCT-CS năm 2018 về quản lý hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close