BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3816/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 2140/CT-KTT2 ngày 27/04/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 2140/CT-KTT2 ngày 27/04/2018, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Gia thực hiện việc kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào năm 2015 là 1.221.210.869 đồng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của tàu Dương Đông Harems 2 đang hoạt động tại vùng biển Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

- Thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 2140/CT-KTT2 ngày 27/04/2018 về việc điều chỉnh tăng doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê Khu du lịch Hoàng Gia từ ngày 15/12/2014 đến ngày 15/05/2015 theo Hợp đồng cho thuê Khu Du lịch Hoàng Gia số 01/PG/HG ngày 17/10/2014 ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Gia và Công ty TNHH Pegas Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK, TTr-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3816/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3816/TCT-CS Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3816/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close