BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3817/TCT-CS
V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1700/CT-HCQTTVAC ngày 09/03/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động của cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh và số lượng hóa đơn còn tồn của cơ sở kinh doanh không còn giá trị sử dụng đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật tổng hợp Phương Nam và Công ty TNHH Xây lắp Dịch vụ Dầu khí Miền Nam. Trong số hóa đơn còn tồn của cơ sở kinh doanh không còn giá trị sử dụng có một số hóa đơn đã được cơ sở kinh doanh sử dụng trước ngày Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, nguyên nhân do cơ sở kinh doanh không lập báo cáo tình hình sử dụng những số hóa đơn này gửi cơ quan thuế đúng thời hạn theo quy định (gửi sau ngày Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo).

Về việc xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1058/TCT-CS ngày 29/03/2018 hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu công văn số 1058/TCT-CS để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, TVQT, CNTT-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3817/TCT-CS năm 2018 về xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3817/TCT-CS Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3817/TCT-CS năm 2018 về xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close