BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QHLĐTL-CSLĐ
V/v xác đnh lao động nữ mang thai tháng thứ 7

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Việt Nam
(Đ/c: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương nhận được kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Việt Nam đề nghị hướng dẫn cách xác định người lao động mang thai từ tháng thứ 7 được hưởng chế độ bảo vệ thai sản quy định tại Điều 155 Bộ luật Lao động do Văn phòng Chính phủ gửi kèm công văn số 8454/VPCP-ĐMDN ngày 05/9/2018, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Điều 155 Bộ luật Lao động chỉ quy định các chế độ người lao động nữ được hưởng khi mang thai từ tháng thứ 7.

2. Theo quy định tại Điều 1 và Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế thì các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến xác định tuổi thai, căn cứ tính tuổi thai thuộc thẩm quyền quản lý và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vì vậy, đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Việt Nam liên hệ với Bộ Y tế để được hướng dẫn chi tiết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP Cục, CSLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Tống Thị Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 382/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về xác định lao động nữ mang thai tháng thứ 7 do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Số hiệu 382/QHLĐTL-CSLĐ Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quan hệ lao động và Tiền lương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 382/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về xác định lao động nữ mang thai tháng thứ 7 do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close