BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3829/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1098/CT-QLN ngày 25/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì kể từ ngày 01/01/2014, dịch vụ vệ sinh công cộng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì dịch vụ vệ sinh công cộng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải... thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính đã có công văn số 15510/BTC-TCT ngày 27/10/2014 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải (bản photocopy công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết và thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3829/TCT-CS năm 2018 về Chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3829/TCT-CS Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3829/TCT-CS năm 2018 về Chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close