BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3859/TCT-CS
V/v: phương pháp tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

Công ty CP Ngọc trai Long Beach
(Đ/c: 124 Trần Hưng Đạo, KP7, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 002/CV-2018 ngày 11/4/2018 của Công ty Cổ phần Ngọc Trai Long Beach hỏi về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 06/3/2018, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 1097/CT-THNVDT trả lời Chi nhánh Công ty CP Ngọc Trai Long Beach. Đề nghị Công ty Cổ phần Ngọc trai Long Beach nghiên cứu công văn số 1097/CT-THNVDT nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CP Ngọc Trai Long Beach được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3859/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3859/TCT-CS Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3859/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close