BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/LĐTBXH-VP
V/v đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) hàng năm theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (Chương V) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC (Chương V), yêu cầu Đơn vị chủ động rà soát, lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC/ nhóm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý để đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 của Bộ. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC là cơ sở để thực hiện đơn giản hóa TTHC theo yêu cầu của Chính phủ.

Danh mục TTHC/nhóm TTHC lựa chọn rà soát, đánh giá (Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo) đề nghị gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ) thời hạn chậm nhất ngày 26/01/2018 (bản điện tử gửi vào hộp thư: [email protected]) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

PHỤ LỤC BIỂU MẪU

(Kèm theo Công văn số 388/LĐTBXH-VP ngày 23 tháng 01 năm 2018)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2018

Lĩnh vực: …………………………………………..

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

 

1

Thủ tục/nhóm thủ tục...

 

 

 

 

 

2

Thủ tục...

 

 

 

 

 

3

Thủ tục...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

n

Thủ tục...

 

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 388/LĐTBXH-VP năm 2018 về đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 388/LĐTBXH-VP Ngày ban hành 23/01/2018
Ngày có hiệu lực 23/01/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 388/LĐTBXH-VP năm 2018 về đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close