BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với tiền mặt, của người xuất nhập cảnh

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4176/VPCP-KGVX ngày 25/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan chỉ đạo đơn vị thực hiện nội dung sau:

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Hải quan và Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất nhập cảnh, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3906/TCHQ-GSQL năm 2017 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với tiền mặt của người xuất nhập cảnh

Số hiệu 3906/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 14/06/2017
Ngày có hiệu lực 14/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3906/TCHQ-GSQL năm 2017 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với tiền mặt của người xuất nhập cảnh
Mục lục

Mục lục

Close