BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3973/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH S.C. Johnson & Son.
(Lô 1, Đường số 9, KCN Sóng Thần 1, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số SCJ/2018/02 ngày 04/7/2018 của Công ty TNHH S.C. Johnson & Son về việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT của sản phẩm diệt côn trùng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 6513/CT-TT&HT ngày 18/4/2018 trả lời Công ty TNHH S.C. Johnson & Son về việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm diệt côn trùng, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn thực hiện

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH S.C. Johnson & Son được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, KK - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3973/TCT-CS năm 2018 về điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm diệt côn trùng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3973/TCT-CS Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3973/TCT-CS năm 2018 về điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm diệt côn trùng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close