TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3988/TXNK-CST
V/v phế liệu, phế phẩm

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam.
(xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1701/KMV-TCHQ ngày 29/8/2017 của Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.

Các hình thức xử lý và thủ tục hải quan đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Về khai báo chỉ tiêu mã loại hình trên hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình khi thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015.

2. Về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì: “Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan trên tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3988/TXNK-CST năm 2017 về phế liệu, phế phẩm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 3988/TXNK-CST năm 2017 về phế liệu, phế phẩm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Số hiệu 3988/TXNK-CST Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày có hiệu lực 18/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 3988/TXNK-CST năm 2017 về phế liệu, phế phẩm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close