BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4015/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19229/CT-KTT3 ngày 13/4/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chuyển tiếp về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp đã sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa nộp tiền thuê đất;

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP Hà Nội và tài liệu kèm theo thì: Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đang đầu tư giai đoạn 2 “Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phần mềm FPT và sản xuất, kinh doanh tại Khu phần mềm - Khu CNC Hòa Lạc” theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000025 ngày 12/10/2010 (thay đổi lần thứ nhất ngày 26/12/2012, thay đổi lần thứ hai ngày 29/12/2014).

Ngày 07/02/2018, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản số 106/CNCHL-QHXDMT xác nhận: Ban quản lý và Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã có thỏa thuận thuê đất và bàn giao mốc giới đất trên thực địa để Công ty triển khai dự án đầu tư theo tiến độ; hiện Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng đất ổn định tại Lô đất Làng số 3 và Làng số 4, Khu phần mềm - Khu công nghệ cao Hòa Lạc (diện tích 60.029 m2). Việc Ban quản lý chưa ban hành Quyết định cho thuê đất đối với Công ty do chính sách về giá đất, ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chưa được ban hành, sau khi Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ban quản lý sẽ hoàn thiện thủ tục cho thuê đất để Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018.

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc hướng dẫn Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội liên hệ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai cho Công ty theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư (đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án). Công ty đã được Ban quản lý thỏa thuận cho thuê đất, đã bàn giao đất trên thực địa và Công ty đã triển khai dự án đầu tư thì:

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì Cục Thuế xem xét, xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.

- Trường hợp dự án đầu tư vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được khấu trừ, hoàn thuế theo tỷ lệ (%) theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4015/TCT-CS năm 2018 về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4015/TCT-CS Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4015/TCT-CS năm 2018 về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close